Algemene voorwaarden

Article 1 – Definitions

These general terms and conditions use the following terms:

Client:
The contracting party of the Firm being the natural person who instructs The Legal Group, as well as every legal person who is represented on behalf of this natural person.

The Legal Group:
The private limited company TLG Advocaten B.V. with its statutory seat and offices at (1071 HG) Amsterdam, Willemsparkweg 34, the Netherlands, and registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 34207074 and its subsidiary IE Advocaten B.V.

Fee:
The financial remuneration – excluding Advances and 6% Firm costs – which The Legal Group charges the Client for executing the Agreement with the Client.

Firm:
The Legal Group and all the people associated therewith who are involved in performing the Client’s instructions.

Firm costs:
The fixed supplement of 6% on the Fee to pay the costs of office facilities.

Agreement:
The engagement agreement between The Legal Group and the Client.

Advances:
The costs incurred by The Legal Group on behalf of the Client.

Article 2 – Applicability

2.1       These general terms and conditions apply to all legal relationships between The Legal Group and the Client and in particular to the legal services provided by The Legal Group on behalf of the Client.

2.2       All clauses in these general terms and conditions are also drawn up for all staff working for The Legal Group and/or are and/or will be engaged by The Legal Group.

2.3       Deviations from these general terms and conditions are only valid if these are expressly agreed in writing. The Legal Group expressly rejects the applicability of any general terms and conditions used by the Client.

Article 3 – Agreement

3.1       The Agreement comes into being once the Client’s instructions have been accepted by The Legal Group.

3.2       The Client agrees that every partner of The Legal Group can authorise the execution of the agreement by other members of the team. The applicability of articles 7:404 of the Dutch Civil Code and 7:407 section 2 of the Dutch Civil Code is expressly excluded.

Article 4 – Fee

4.1       For the execution of the Agreement, the Client pays the Fee plus Advances, 6% Firm costs and turnover tax unless agreed otherwise in writing.

4.2       Parties may agree a fixed Fee when drawing up the Agreement. If no fixed Fee is agreed, the Fee will be based on actual hours worked. The Fee will be calculated according to the usual hourly rates of The Legal Group, applicable for the period in which the work is performed.

Article 5 – Payment

5.1       The Client must pay all invoices sent by The Legal Group within fourteen (14) days of the date sent. Objections to the amount stated in the invoices do not postpone the Client’s payment obligation.

5.2       If the Client fails to pay within the term of fourteen (14) days, the Client is deemed legally in default. Pursuant to Article 6:119 of the Dutch Civil Code, the Client as a natural person is then liable to pay statutory interest. Pursuant to Article 6:119a of the Dutch Civil Code, the Client as a legal person is liable to pay statutory commercial interest. The interest over the amount payable will be calculated from the moment that the Client is in default to the moment when the total payment is received.

Article 6 – Complaints

6.1       Complaints about the work performed by The Legal Group must be submitted in writing to The Legal Group by the Client within eight (8) days of establishing the fact, or at the latest within fourteen (14) days after the completion of the relevant work. Any complaint must include a detailed description of the shortcoming discovered by the Client so that The Legal Group is able to provide a satisfactory response.

6.2       If a complaint is justified, The Legal Group will be given the opportunity to do the work again. If it is no longer possible to perform the relevant work according to objective standards, The Legal Group will only be liable within the limits of Article 7.

Article 7 – Liability

7.1       The liability of the Firm towards the Client and third parties for damage arising from or associated with the execution of the Agreement is limited to the amount to be paid out under the professional liability insurance, plus the amount of the excess according to the policy concerned.

7.2       If and for whatever reason, no payment is paid out under the above-mentioned insurance, or if the above-mentioned insurance offers no cover, all liability of the Firm is limited to the invoice value of the work, whose failings caused the damage or – if this cannot be established – the invoice value of the work which The Legal Group had carried out for the Client at the time that the incident which caused damage took place.

7.3      The above-mentioned liability limitations also apply in the case that the Firm is liable for errors made by third parties contracted by the Firm or for the unsatisfactory performance of equipment, software, databases, registers or other matters used by the Firm in the execution of the Agreement.

7.4       The above-mentioned liability limitations do not apply in the case of intention or gross negligence by The Legal Group and/or its managers or employees.

Article 8 – Final provisions

8.1       These general terms and conditions apply as from 1 January 2013.

8.2       In the event that any provision in these general terms and conditions becomes void or may be annulled, the other provisions continue to apply. The Legal Group and the Client will then consult on new provisions to replace the provisions which have become void or annulled, aiming wherever possible to replicate the scope of the original provision.

8.3       The legal relationship between The Legal Group and the Client is subject to Dutch law. All disputes between The Legal Group and the Client arising as a result of or in connection with the Agreement will be settled exclusively by the competent court in Amsterdam.

8.4       These general terms and conditions have been drawn up in Dutch and English. In the event of any difference of content or scope, the Dutch text is binding.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt:
De contractspartij van Kantoor zijnde de natuurlijke persoon die de opdracht aan The Legal Group verstrekt, alsmede iedere rechtspersoon die namens deze natuurlijke persoon wordt vertegenwoordigd.

The Legal Group:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TLG Den Haag B.V., statutair  gevestigd en kantoorhoudende te (2587 CL) Den Haag, aan de Badhuisweg 84 en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64717860.

Honorarium:
De financiële vergoeding – exclusief Verschotten en 6% Kantoorkosten – die The Legal Group voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Cliënt bij de Cliënt in rekening brengt.

Kantoor:
The Legal Group en alle aan haar gebonden personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van Cliënt zijn ingeschakeld.

Kantoorkosten:
De vaste opslag van 6% op het Honorarium ter vergoeding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Overeenkomst:
De overeenkomst van opdracht tussen The Legal Group en de Cliënt.

Verschotten:
De kosten die The Legal Group ten behoeve van de Cliënt heeft gemaakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen The Legal Group en de Cliënt en in het bijzonder op de juridische diensten, die The Legal Group ten behoeve van de Cliënt verleent.

2.2       Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor The Legal Group werkzaam zijn en/of door The Legal Group zijn en/of worden ingeschakeld.

2.3       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. The Legal Group wijst de toepasselijkheid van eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1       De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht van de Cliënt door The Legal Group is aanvaard.

3.2       De Cliënt stemt ermee in dat iedere partner van The Legal Group de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid door andere kantoorgenoten kan laten uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – Honorarium

4.1       Voor de uitvoering van de Overeenkomst is de Cliënt het Honorarium vermeerderd met Verschotten, 6% Kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2       Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomen. Indien geen vast Honorarium is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het Honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van The Legal Group, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 5 – Betaling

5.1       De Cliënt is verplicht om alle facturen van The Legal Group binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan The Legal Group te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de Cliënt niet op.

5.2       Indien de Cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt zijnde een natuurlijke persoon is alsdan conform artikel 6:119 BW wettelijke rente verschuldigd en de Cliënt zijnde een rechtspersoon is alsdan artikel 6:119a BW wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het totaal verschuldigde bedrag.

Artikel 6 – Klachten

6.1       Klachten over de door The Legal Group verrichtte werkzaamheden dienen door de Cliënt binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan The Legal Group te worden gemeld. Dergelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door de Cliënt gestelde tekortkoming te bevatten, zodat The Legal Group in staat is adequaat te reageren.

6.2       Indien een klacht gegrond is, zal The Legal Group in de gelegenheid worden gesteld om de werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de betreffende werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal The Legal Group slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1       De aansprakelijkheid van het Kantoor jegens de Cliënt en derden voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

7.2       Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot twee keer de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – twee keer de factuurwaarde van de werkzaamheden die The Legal Group op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van de Cliënt heeft uitgevoerd, met in beide gevallen een maximum vergoeding van € 10.000,- (tienduizend euro).

7.3       Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval dat het Kantoor aansprakelijk is voor fouten van de door het Kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het Kantoor bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

7.4       Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van The Legal Group en/of van haar leidinggevenden al dan niet haar ondergeschikten.

Artikel 8 – Slotbepalingen

8.1       Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2018.

8.2       In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. The Legal Group en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3       De rechtsverhouding tussen The Legal Group en de Cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen The Legal Group en de Cliënt die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.